Translate

יום ראשון, 1 בספטמבר 2013

לשון לכיתה י' - כיצד מסכמים, כתיבת סיכום

כיצד מסכמים
1.    מזהים מהם היחסים הלוגיים במאמר, מזהים האן המאמר הוא במבנה של בעיה ופתרון או תופעה וההסבר שלה וכמו המאמר כך הסיכום.

2.    אם מבקשים סיכום רגיל בלי הנחיות אנחנו עובדים כמו המאמר שקיבלנו
3.    אם ישנם הנחיות זאת אומרת סיכום בורר, יבקשו תאר את התופעה הצג נימוקים, הצג פתרון.
4.    אחרי שסיימנו את הסיכום קוראים עוד פעם את ההוראה ומסמנים וי ליד כל חלק


5.    בסיכום לא יהיה ציטוטים, לא יהיה גם שפה גבוה וגם שפה נמוכה
לא יהיו ניסוחים בגוף ראשון (אני חושב,לדעתי)
לא יהיה פתגמים, ניבים, ביטויים, מטאפורות, דימוים.

הטקסט "....." שנכתב על ידי......., הנושא עוסק ב.....
כותב המאמר טוען/מסביר/מוכיח/מנמק/משווה/מתאר/מציין
כאן יופיע הרעיון המרכזי בקצרה.
לפעמים נצטרך לרשום/לציין: הכותב מתנגד ל.., מצדד ל.....
או מעלה את הבעיה של...
בסיום רושמים כך: אסור לרשום את הדעה האישית שלי אלא לרשום לסיום ניתן לומר ש... או מן האמור עולה המסקנה ש...

איך מסכמים באופן מעשי:
1.    הופכים את הכותרת לשאלה ואז מסמנים משפטים המתייחסים לכותרת.
2.    מזהים משפתי מפתח:
א.    מזהים על מה מדובר בקטע ובכל פסקה מסמנים רעיון מרכזי בלי דוגמאות, ואז כותבים במילים שלי.
3.    אני שואל את עצמי מה המטרה של הטקסט, מה רצה הכותב שנבין

תגובה 1: