Translate

יום ראשון, 1 בספטמבר 2013

תחביר - לשון לכיתה י'

תחביר
שנקבל מילה לניתוח יש להסתכל על מילה או כל כמה מיליות לפני המילה המבוקשת.
למשל: יש לנתח את המילה המחשבה אבל לפניה כתוב למרות, חרף,בגלל,אל אף, על יד, שם לא נושא שם משלים פועל
הנשוא יופיע במשפט בו יש את המילה יש,אין.
שיש את ה או אחרי שמצאנו נושא ומצאנו נושא ונשוא
יש מה שם משלים פועל
למשל:
"השקיני מים":
את תשקי אותי
ש.ב:
עמוד 422 ממספר 15-25
נא לחפש סיבות וגורמים במבחן
כתוב סיכום של המאמר
בשאלה הקיפו במעגל את ההוראות : על פי מאמר, שנכתב על ידי,
לא יהיו דוגמאות ומספרים בסיכום
בסיכום נציין בקצרה מה הכותב רוצה להגיד
בסיכום את דעת המתנגדים גם אם יש
יש לציין את דעת הכותב שוב בהמשך
ובסוף" מסקנה המלצה פתרון
השווה בין הערכים מבחינת התבחין הדקדוקי
ורושמים תבחין דקדוקי ולפני שעוברים להשוואה כותבים: ולעומת זאת
המין זכר או נקבה יופיע מיד לאחר הערך
נטייה: מחפשים בסוף סוגריים מרובעות
אם באבן שושן לא כתוב כלום
שורש: מצויין בסוף
מה סוג ההגדרה: ישנה הגדרה קלאסית וישנה ניגודיות ונרדפות
הגדרה קלאסית:
דוגמא: הערך סגנון, ז, בסוף כתוב סגנון וסגנוני(נטייה) אופן הבעה בלשון = שם זה נרדפות
היכללות זה מילה מכלילה
יבקשו במשפט נושא נשוא משלים שם ומשלים פועל רושמים תחביר
קודם רושמים נושא נשוא ואחר כך את שאר החלקים ב.ל.מ לא נושא, מאחורי מילת יחס וצמודה למילה לא נושא
הילדים ראו שוטר
נושא: ילדים
נשוא: ראו
משלים פועל: השוטר
מהם ראו?
המילים מי ומה יהיו נושא
המילים את ה  ואותי , אותך שם משלים פועל
כל מה שלא משלים שם יהיה משלים פועל
זהינו מקום, זיהינו זמן אם אפשר להוסיף לזה ש... וזה עונה על השאלה איזה  שם משלים שם
החיילים נלחמו בלבנון
החיילים בלבנון נלחמו
למבחן משפט שבלנון נחמו: תיאור מקום + ש..
במבחן תצטרכו לזהות קשר לוגי מתאים המשותף לשלושה משפטים ותיעזרו בדף על הקשרים הלוגים
עמוד 437
יש לדעת סוג המשפט

ש.ב
עמוד 460 תחביר
שם תואר עונה על השאלה איזה
שאלות לחזרה:
2. ציין היכן שם ותוארו והיכן סמיכות
עמוד 382 ועמוד 387 שם תור, פועל ושם פעולנה
1.    נעלי החדשות חשובות
החדשות = איזה
2.    האזנתי לחדשות  מילת יחס
3.     בגלל ה הידיעה החדשות שווה נושא
כל מילה יש לנתח והמשפט הוא זה
אל אף התשובות הנכונות של התלמידים רבים מעתיקים במבחן זה


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה