Translate

יום חמישי, 29 באוגוסט 2013

סוציולוגיה, מהי סוציולוגיה, תאוריות, אמיל דרקהיים, ורמות ניתוח סוציולוגי

מהי סוציולוגיה?                           29.08.2013
הסוציולוגיה מתעניינת ביחסי הגומלין בין בני אדם בחברה ובהשפעת היחסים  עם אחרים על פני החברה, כלומר הסוציולוג מנסה להבין מה עומד מאחורי ההתנהגות, הוא עושה זאת באמצעות איסוף מידע מתוך רצון להסביר את ההתנהגות.
אמיל דירקהיים:
התאבדות זה עניין אישי ופרטי, יחד עם זאת, החברה משפיעה על התנהגות הפרטים, מניתוח נתונים מצא דירקהיים, ששיעור ההתאבדות ניתן להסבר לא רק על בסיס גורמים ביולוגיים נפשיים, כמו שהיה מקובל אלה בזכות (בעזרת) גורמים חברתיים.
על סמך הנתונים, הגיע דירקהיים למסקנה, שבני אדם שהם חלק מקבוצה מגובשת ומלוכדת נוטים פחות להתאבד, לבני אדם אלה יש מחויבות כלפי לברי הקבוצה, הם חשים אחריות ולכן נטייתם להתאבדות פוחתת, מכאן אנו למדים כי כדי להבין התנהגות אנושית, צריך להכיר את המציאות החברתית שבא הם חיים.
מכאן אנו לומדים כי הסוציולוגיה מנתחת התנהגויות, אירועים.
רמות הניתוח הסוציולוגי:
רמת מיקרו – התמקדות בניתוח / הבנת יחסי הגומלין פנים אל פנים. (תאוריית האינטראקציה הסימבולית).
רמת ביניים – ניתוח התנהגות ברמת הקבוצה.
רמת המאקרו – ניתוח אירועים ברמת החברה, ברמה גלובלית.
·        החוקרים השונים בוחרים באיזו רמת ניתוח הם רוצים להתמקד, לא ניתן לטעון שרמה אחת, יותר חשובה מהאחרות, וכדי להבין תופעות חברתיות, יש להתייחס לרמות השונות.

לקנות את שני הספרים: תרבות וקבוצה.
ש.ב:
עמוד 18-20

תאוריה: מערכת מאורגנת של ידע הכוללת הנחות, מושגים וקשרים לוגיים בין המושגים המשמשים להסבר או לניבוי של תופעה או קשרים בין תופעות
·        אף תאוריה סוציולוגית לא יכולה לספק הסבר למורכבות של החברה.
אנו נתייחס לשלוש תאוריות מרכזיות בסיסיות, המסייעות לנתח ולהבין תופעות חברתיות:
1. אינטראקציה סימבולית
2. התאוריה הפונקציונליסטית
3. תאוריית הקונפליקט

א.מ.ת. – אירוע, משמעות, תגובה
לבחור סיפור או קטע ולנתח אותה לפי תאוריית הסימבוליות

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה